نقش تکنولوژي در محیط کار و زندگی

1450301469-187398-2

نقش تکنولوژي در محیط کار و زندگی

موضوع تکنولوژي و نقش و تاؤیر آن در زندگی شغلی و اجتماعی به علت اهمیت آن بیش از سایر موضوعات دیگر در مدیریت مورد توجه است و سازمان ها در ارتباط با تکنولوژي نقش هاي مختلفی ایفا می کنند. بعضی از سازمان ها خود به ایجاد تکنولوژي می پردازند، سازمان هایی هستند که تکنولوژي ارایه شده توسط دیگران را با اعمال تغییراتی مورد استفاده قرار می دهند، بعضی هم از تکنولوژي هاي موجود تقلید می کنند. آنچه که از نظر کشور ما مهم است در درجه نخست کوشش در جهت ایجاد تکنولوژي هاي مورد نیاز است که کاري بس دشوار است ، که حداقل پیش نیاز آن داشتن یک واحد قوي در زمینه تحقق و توسعه ( استبه علاوه باید توجه داشت که هر جامعه یی که بخواه به درجه خودکفایی برسد باید همه شرایط لازم در جهت نیل به آن را فراهم کند. اما تقویت توانایی ها و امکانات به منظور استفاده از تکنولوژي هاي موجود در جهان با ایجاد تغییراتی در آنها تقریبا در همه کشورها متداول است . تکنولوژي و به کارگیري آن در تحول و تغییر سازمان ها اؤر عمیقی دارد. هر سازمانی بنا به طبیعت فعالیت خود مانند موسسات تولیدي ، بیمارستان ها، دانشگاه ها و سایر سازمان هاي خدماتی از یک نوع تکنولوژي خاص استفاده می کنند. سابقه این امر و تاریخ منظم و روشن استفاده از تکنولوژي به صورت شکل گرفته در اواخر قرن هجدهم و با شروع انقلاب صنعتی شروع شد. آدام اسمیت ( ۱۷۷۶ ) در کتاب ؤروت ملل نشان داد که چگونه می توان تولید سوزن را با تقسیم کار و تخصصی کردن مراحل آن چند برابر کرد. یافته هاي سایر نظریه پردازان نظیر تیلور، گیلبرت و دیگران که به بحث مدیریت علمی پرداخته اند همه در استفاده بهتر از تکنولوژي در تولید بوده است . تکنولوژي چیست ? تعریف تکنولوژي بسیار متنوع است و هر نویسنده یی به ارایه تعریف خاص خود پرداخته است بعضی ها درباره استفاده از ماشین آلات مورد استفاده در تولید از تکنولوژي یاد کرده اند، عده یی به دانش به کار برده شده در انجام فعالیت ها اشاره دارند و بعضی دیگر به جنبه هاي انسانی اجتماعی تکنولوژي در تولید پرداخته اند. تعریفی که هوج ازتکنولوژي داده ، عبارت از هنر و علم به کار برده شده در تولید و توزیع کالاها و خدمات است . این نگرش به روشی اشاره دارد که یک سازمان در استفاده از منابع جهت تولید محصولات و یا ارایه خدمات و ارتباط با تکنولوژي با این سوال روبرو است که در تولید کالاها و محصولات منابع چگونه به کار برده می شوند. تکنولوژي را از این جهت هنر و علم دانسته اند که در بعضی مواقع به کارگیري اصول علمی با هنر همراه است . مثلا تولید اتومبیل تا حدود زیادي متکی به استفاده از تکنولوژي پیچیده بر مبناي بسیاري از اصول علمی است . اما طراحی اتومبیل علاوه بر ضرورت به کارگیري اصول علمی نیاز به استفاده از مهارتها و سلیقه هنري است . درباره تکنولوژي تعاریف دیگري هم ارایه شده است ، از جمله تکنولوژي عبارت از فرآیند ورودیهاي لازم به سازمان و تبدیل آنچه مورد نظر می باشد به صورت خروجیها است . اجزاي تشکیل دهنده تکنولوژي عبارت از اطلاعات ، تجهیزات و فنون است . به عبارت دیگر تکنولوژي به این نکته می پردازد که چگونه ورودیها به خروجی ها تبدیل می شوند. در این مورد می توان گفت که سازمانها در هر زمینه یی که فعال باشند، عملا به تغییر و تبدیل ورودیها به خروجی ها اقدام می کنند. اما از دیدگاه مدیران این سوالمطرح است که آیا تکنولوژي و اجراي آن قابل اندازه گیري است ? در این مورد محققین به بررسی بعضی از طبقه بندیهاي تکنولوژي پرداخته اند که شامل فنون عملیات مورد استفاده در جریان کارها و فعالیت ها در یک سازمان است ،ویژگی هاي مواد بکار برده شده در جریان کارها و وجود پیچیدگی هاي مختلف در دانش به کار برده شده در جریان فعالیت ها است . همچنین درجه پیوستگی در عملیات ، درجه اتوماسیون به کار برده شده در انجام امور و میزان وابستگی متقابل بین سیستم هاي کاري را می توان اندازه گیري نمود. به عنوان مثال در یکی از شرکت هاي اتومبیل سازي در ایران براي انجام جوشکاري هاي مربوطه ، علاو ه بر جوشکاران شرکت ، از روبات هم استفاده می شود که می توان در این مورد درجه اتوماسیون به کار برده شده را اندازه گرفت . تکنولوژي اصلی سازمان چیست ؟

برای دانلود این مطلب بروی لینک زیر کلیک کنید

نقش تکنولوژي در محیط کار و زندگی

 

این مقاله را چاپ کن این مقاله را چاپ کن

ممکن است این مطالب را هم دوست داشته باشید

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


6 × هشت =