تاثير متغيرهاي خانوادگي برنحوه گذران اوقات فراغت جوانان

Daily-238

بررسي تاثير متغيرهاي خانوادگي بر چگونگي نحوه گذران اوقات فراغت جوانان

چكيده

هدف از انجام اين پژوهش بررسي تاثير متغيرهاي خانوادگي بر چگونگي نحوه گذراندن اوقات فراغت

جوانان بوده است. نمونه مورد مطالعه ۱۲۰ جوان بوده اند كه به روش تصادفي خوشه اي انتخاب شده اند .

ابزار گردآوري داده ها به وسيله ي پرسشنامه محقق ساخته بوده است. پايايي پرسشنامه %۷۸

است و تحليل داده ها در دو سطح توصيفي و استنباطي تحليل شدند و نتايج نشان داد كه نحوه گذراندن

اوقات فراغت جوانان با والدين شان تفاوت دارد. نتايج نشان داد كه فقط ارزش احترام با نوع فراغت جوانان

رابطه معنا داری r=0/359 دارد و سایر ارزش ها و کنترل رابطه معناداری با نوع فراغت جوانان ندارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون حاکی از ان بود که دو متغیر ارزش های احترام و مسئولیت پذیری پیش بینی کننده نحوه گذراندن اوقات فراغت جوانان می باشند.

برای دانلود این مطلب بروی لینک زیر کلیک کنید

تاثير متغيرهاي خانوادگي بر چگونگي نحوه گذران اوقات فراغت جوانان

این مقاله را چاپ کن این مقاله را چاپ کن

ممکن است این مطالب را هم دوست داشته باشید

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


2 + = هشت