فرهنگ دانشگاهي و تاثير آن برزندگي و فراغت جوانان

images

فرهنگ دانشگاهي و تاثير آن بر سبك زندگي و فراغت جوانان

چكيده

در گفتمان هاي حوزه عمومي و نيز محافل دانشگاهي، موضوع جوانان همواره محوريت داشته است، زيرا در

اين گروه سبك زندگي و الگوهاي كنشيِ در زمينه هاي مختلف از جمله گذران اوقات فراغت، متمايز از

ديگر گروه هاي سني است. بورديو، الگوها و سليقه هاي افراد جامعه را بر حسب تعلق طبقاتي و ميزان

تحصيلات آن ها، با عناوين فرهنگ بالا و فرهنگ پايين طبقه بندي مي كند و بر اساس آن خطوط اصلي

سبك هاي زندگي را با تمركز بر محورهاي سرگرمي، بازي، ورزش، روابط خانوادگي، فرهنگ و جامعه نشان

مي دهد. در اين مقاله كوشش شده است ضمن بررسي نظري چالش هاي موجود بر سر راه پيوند فرهنگ

عمومي و فرهنگ دانشگاهي، ابعاد تجربي موضوع نيز با استفاده از روش تحليل ثانوي، بازخواني شده و

رابطه ي فرهنگ دانشگاهي و سبك زندگي و فراغت متاثر از آن بررسي و تحليل شود. يافته ها نشان مي دهد

عليرغم افزايش تراكمي دانشجويان و دانش آموختگان دانشگاهي در طول سال هاي گذشته، فرهنگ

دانشگاهي هنوز نتوانسته است هويت دانشجويان را با جامعه پذيري دانشگاهي به شكل مطلوبي متاثر سازد،

به گونه اي كه آنها بتوانند بين سبك زندگي و فراغت خود و فعاليت هاي مرتبط با هويت رشته اي خود ،

ارتباط سازنده اي برقرار كنند. علاوه بر آن، روش هاي گذران اوقات فراغت جوانان تحصيل كرده دانشگاهي

نيز جز در مورد مطالعه كتاب و روزنامه با ديگر جوانان تفاوت معني داري ندارد. لذا به نظر مي رسد نظام

آموزش عالي، ناگزير از تغييرات كاركردي در زمينه بسط و توسعه فرهنگ د انشگاهي و نهادينه سازي

هنجارهاي دانشگاهي به واسطه تقويت ارزش هاي اجتماع علمي و رفع موانع موجود، در راستاي پيوند

ارزش هاي زندگي آكادميكي و سبك زندگي و فراغت جوانان است.

برای دانلود این مطلب بروی لینک زیر کلیک کنید

فرهنگ دانشگاهي و تاثير آن بر سبك زندگي و فراغت جوانان

این مقاله را چاپ کن این مقاله را چاپ کن

ممکن است این مطالب را هم دوست داشته باشید

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


− 4 = دو