نقش سبك هاي دلبستگي جوانان در گذراندن اوقات فراغت

04672532-e6ed-4fc1-bbb5-a2dff5d48809

نقش سبك هاي دلبستگي جوانان در گذراندن اوقات فراغت

چكيده

سبك دلبستگي جنبه هاي مهمي از دنياي افراد از قبيل روابط اجتماعي و سبك ز ندگي را تحت تأ ثير قرار

مي دهد، و يكي از حيطه هاي مهم سبك زندگي اوقات فراغت و فعاليت هاي سرگرم كننده است. افراد دلبسته

ايمن به دليل روابط مناسبي كه قادر به برقراري آن هستند تجربيات جمعي لذت بخشي تجربه خواهند كرد

و گرايششان به گذراندن اوقات فراغت با جمع هاي دوستانه و خانوادگي بيشتر خواهد بود. پژوهش حاضر

با هدف بررسي رابطه ي بين سبك هاي دلبستگي جوانان و چگونگي گذراندن اوقات فراغت با تاكيد بر

گذراندن اوقات فراغت از نظر ترجيح تفريحات جمعي يا انفرادي انجام شد. بدين منظور ۸۰ نفر از جوانان

۲۰ تا ۳۰ سال شهرستان نجف آباد در اين پژوهش شركت داده شدند . سبك هاي د لبستگي به وسيله

پرسش نامه دلبستگي بزرگسالان هازن و شيور و چگونگي گذراندن اوقات فراغت به وسيله يك ابزار محقق

ساخته سنجش شد. براي تجزيه و تحليل داده ها، علاوه بر رو شهاي آمار توصيفي از آزمون همبستگي

پيرسون و تحليل رگرسيون استفاده شده است. طبق نتايج به دست آمده، سبك دلبستگي اجتنابي و دوسوگرا

با گذراندن اوقات فراغت داراي رابطه منفي معنادار، و سبك دلبستگي ايمن با گذراندن اوقات فراغت داراي

رابطه مثبت معنادار مي باشند. نتايج تحليل رگرسيون نيز نشان داد كه سبك دلبستگي اجتنابي و ايمن قادر به

پيش بيني چگونگي گذراندن اوقات فراغت هستند.

برای دانلود این مطلب برو لینک زیر کلیک کنید

نقش سبك هاي دلبستگي جوانان در گذراندن اوقات فراغت

این مقاله را چاپ کن این مقاله را چاپ کن

ممکن است این مطالب را هم دوست داشته باشید

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


شش + 9 =